Regulamin korzystania z serwisu Kafeteria.tv

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu Kafeteria.tv jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 311.005.000,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://onas.o2.pl.

Administrator serwisu Kafeteria.tv zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupą Wirtualna Polska. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 • 1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Kafeteria.tv, niezależnie od faktu umieszczenia w serwisie jakichkolwiek treści. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 • 2. serwis Kafeteria.tv (lub Serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie Kafeteria.tv, składających się na serwis Kafeteria.tv, umieszczony na stronie głównej http://www.kafeteria.tv/.
 • 3. serwery Grupy Wirtualna Polska – serwery Grupy Wirtualna Polska S.A., na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Kafeteria.tv i na których - w ramach serwisu Kafeteria.tv - umieszczane są wszelkie treści w serwisie.

II. Zasady korzystania z serwisu Kafeteria.tv

 • 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Kafeteria.tv jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupy Wirtualna Polska jako Administratora serwisu Kafeteria.tv. Zasady działania i funkcjonalność serwisu Kafeteria.tv są bliżej opisane na stronach tego serwisu. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 • 2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Kafeteria.tv niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów sieci Internet.
 • 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • 4. Wszelkie prawa do serwisu Kafeteria.tv, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem praw do treści umieszczanych przez użytkowników) przysługują Grupie Wirtualna Polska.
 • 5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Kafeteria.tv, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  • a. przeglądać Serwis, w tym w szczególności zamieszczone w nim treści, a także opinie, komentarze i inne treści umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników
  • b. zamieszczać w serwisie określone wypowiedzi, opinie, komentarze, linki lub inne treści zgodnie z dostępna funkcjonalnością serwisu Kafeteria.tv
  • c. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, serwisu Facebook.com) linki do Serwisu lub treści umieszczonych w Serwisie.
 • 6. Warunkiem korzystania z serwisu Kafeteria.tv jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Kafeteria.tv oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Kafeteria.tv polegające na umieszczaniu w Serwisie określonych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści w serwisie Kafeteria.tv. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 • 7. Przetwarzanie danych użytkowników w ramach serwisu Kafeteria.tv odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 8. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu jakichkolwiek treści w serwisie Kafeteria.tv, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Spółki z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych treści w serwisie Kafeteria.tv, użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Grupy Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w Serwisie.
 • 9. Użytkownik korzystając z serwisu Kafeteria.tv poprzez umieszczanie konkretnych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań.
 • 10. Z tytułu korzystania z serwisu Kafeteria.tv Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Kafeteria.tv użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie od Grupy Wirtualna Polska.
 • 11. Z serwisu Kafeteria.tv użytkownicy mogą korzystać wyłącznie jako użytkownicy anonimowi (bez stałego, zarezerwowanego dla nich oznaczenia). Zastrzega się możliwość innego zróżnicowanie funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia opcji rejestracji użytkowników.
 • 12. Zarówno podanie jakichkolwiek danych w ramach korzystania z serwisu Kafeteria.tv jak i korzystanie z usług serwisu Kafeteria.tv są dobrowolne.
 • 13. Treści zamieszczane przez użytkownika stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.
 • 14. Każdy użytkownik serwisu Kafeteria.tv jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  • a. zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklamy własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Kafeteria.tv treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
  • b. podszywanie się pod inne osoby,
  • c. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób lub podmiotów trzecich, np. praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
  • d. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupy Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupy Wirtualna Polska,
 • 15. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie zamieszczonych przez niego treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia odpowiedniej treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 14 a-d Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Spółkę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonej treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć daną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 • 16. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Kafeteria.tv dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Kafeteria.tv, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
 • 17. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu Kafeteria.tv będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Grupa Wirtualna Polska powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu Kafeteria.tv (http://www.kafeteria.tv/) stosowną informację.
 • 18. W ramach serwisu Kafeteria.tv Grupa Wirtualna Polska zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do Grupy Wirtualna Polska informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Grupa Wirtualna Polska zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie Kafeteria.tv: „zgłoś”. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika.
 • 19. W ramach Serwisu Grupa Wirtualna Polska udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej (abuse@onas.o2.pl) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.
 • 20. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu Kafeteria.tv dostępne są na stronie http://www.kafeteria.tv/. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu Kafeteria.tv zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Kafeteria.tv bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 • 21. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania w Serwisie treści zamieszczanych przez użytkowników Serwisu, poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupy Wirtualna Polska. Wszelkie treści mogą być usunięte przez Grupę Wirtualna Polska w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupę Wirtualna Polska prowadzenia serwisu Kafeteria.tv w przypadkach określonych w Regulaminie. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie również prawo niepublikowania danych treści, w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupę Wirtualna Polska prowadzenia serwisu. Z tego powodu Grupa Wirtualna Polska odradza umieszczanie treści w serwisie Kafeteria.tv bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Grupy Wirtualna Polska wyraźnie lub zezwalających Grupie Wirtualna Polska na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Grupy Wirtualna Polska za takie działania, Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  • a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Kafeteria.tv i szkody wynikłe z tego tytułu,
  • b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Kafeteria.tv, w tym w szczególności szkody wynikłe z tego tytułu,
  • c. za naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Kafeteria.tv, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  • d. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnych treści umieszczonych przez użytkownika w Serwisie, z przyczyn określonych w Regulaminie,
  • e. Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Kafeteria.tv w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu Kafeteria.tv nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.
 • 22. Uwagi i zastrzeżenia oraz reklamacje dotyczące serwisu Kafeteria.tv należy zgłaszać na adres kontakt@kafeteria.tv lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska S.A., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa.
 • 23. Grupa Wirtualna Polska oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis Kafeteria.tv korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. Grupa Wirtualna Polska korzysta z cookies jedynie w celu udoskonalenia korzystania z serwisu Kafeteria.tv przez użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Kafeteria.tv. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli użytkownik może znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz w Polityce prywatności znajdującej się w Serwisie.
 • 24. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie treści umieszczane w serwisie Kafeteria.tv są rejestrowane przez Spółkę, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupy Wirtualna Polska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Kafeteria.tv, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Kafeteria.tv, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupę Wirtualna Polska do przekazania takich danych.
 • 25. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.kafeteria.tv/Regulamin.
 • 26. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.